nl
X

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

 Artikel 1  Geldigheid van deze voorwaarden.
1‑1      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ElectricComfort, gevestigd te Lettele, hierna te noemen ElectricComfort, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door ElectricComfort uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.
1‑2      Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ElectricComfort voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1‑3      Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
1‑4      Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 
Artikel 2  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2‑1      ElectricComfort aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2‑2      Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ElectricComfort onverlet. De algemene voorwaarden van ElectricComfort prevaleren.
2‑3      Inkoopvoorwaarden worden slechts door ElectricComfort aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.
 
Artikel 3  Aanbiedingen.
3‑1      Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van ElectricComfort, inclusief omzetbelasting en inclusief eventuele emballage, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3‑2      Gegevens in drukwerken verstrekt door ElectricComfort zijn aan wijziging onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden ElectricComfort niet.
 
Artikel 4  Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van ElectricComfort binden hem niet, voor zover ze door ElectricComfort niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
 
Artikel 5  Overeenkomst.
5‑1      De overeenkomst wordt eerst bindend zijdens ElectricComfort door schriftelijke bevestiging van ElectricComfort.
 
5‑2      Elke met ElectricComfort aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ElectricComfort van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat ElectricComfort zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie ElectricComfort zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
5‑3      Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ElectricComfort bij de aanbieding verstrekt, zijn voor ElectricComfort niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
5‑4      Afbeeldingen, foto’s en modellen of andere aanduidingen welke vertoond of verstrekt worden, worden vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond. De zaak hoeft daaraan niet te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
 
Artikel 6  Gebruik van internet als communicatiemiddel.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen ElectricComfort en de opdrachtgever, is ElectricComfort niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ElectricComfort.
 
Artikel 7  Persoonsgegevens.
ElectricComfortrespecteert en beschermt de privacy van zijn opdrachtgevers. ElectricComfort beperkt zich tot registratie van die gegevens, die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met de opdrachtgever. ElectricComfort verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden. De door opdrachtgever verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Tenzij de opdrachtgever aangeeft daarop geen prijs te stellen, zal ElectricComfort de gegevens gebruiken om zijn producten en diensten beter af te stemmen op de wensen van zijn opdrachtgevers.
 
Artikel 8  Overeenkomst op afstand.
8‑1      Indien er sprake is van een overeenkomst op afstand heeft de opdrachtgever, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het recht de overeenkomst binnen een termijn van 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.
8‑2      Op maat gemaakte producten/goederen is het herroepingrecht niet van toepassing.
8‑3      In het geval de opdrachtgever gebruikt maakt van zijn/haar recht als omschreven in het eerste lid van dit artikel zal ElectricComfort (een) eventueel reeds door de opdrachtgever betaalde bedrag(en) binnen een termijn van 14 dagen nadat zij kennis heeft genomen van de ontbinding aan de opdrachtgever terugbetalen.
8‑4      Tijdens deze termijn zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met de producten/goederen en de verpakking(en). Opdrachtgever zal de producten/goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten/goederen wenst te behouden. Indien opdrachtgever van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal opdrachtgever de producten/goederen met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking aan ElectricComfort retourneren.
8‑5      Eventuele transport en verzendkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Retour producten/goederen dienen door opdrachtgever te worden aangeboden op de plaats van aflevering van deze producten/goederen, zulks ter beoordeling van ElectricComfort.
8‑6      ElectricComfort behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending te weigeren, indien het vermoeden bestaat dat de producten/goederen gebruikt dan wel beschadigd zijn.
 
Artikel 9  Het aanbod.
9‑1      De aangeboden producten/goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven, en zo volledig als de redelijkheid vereist.
9‑2      Als door ElectricComfort aan de opdrachtgever de mogelijkheid wordt aangeboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden.
9‑3      Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn op grond van de specifieke aard van de betreffende producten/goederen, zullen duidelijk in het aanbod worden vermeld.
9‑4      De opdrachtgever kan de zichttermijn uitsluitend daadwerkelijk inroepen op de wijze die door ElectricComfort bij het aanbod en/of bij de aflevering is aangegeven.
 
Artikel 10  Koop op afstand.
10‑1    Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
10‑2    Bij het van toepassing zijn van een zichttermijn geldt het door de opdrachtgever inroepen van de zichttermijn als ontbindende voorwaarde.
10‑3    Het staat ElectricComfort vrij om overeenkomstig de wettelijke bepalingen koop op proef te bedingen en aan de zichttermijn opschortende werking toe te kennen.
 
Artikel 11  Intellectuele eigendomsrechten.
11‑1    De intellectuele eigendomsrechten op alle door ElectricComfort verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen worden uitdrukkelijk door ElectricComfort voorbehouden. Deze zaken blijven onvervreemdbaar eigendom van ElectricComfort en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ElectricComfort niet worden gekopieerd, openbaar gemaakt, vermenigvuldigd of aan derden ter beschikking worden gesteld danwel op enigerlei andere wijze te worden gebruikt.
11‑2    De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van ElectricComfort en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
11‑3    Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van ElectricComfort om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 
Artikel 12  Prijzen.
12‑1    Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen inclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
12‑2    Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden ElectricComfort niet.
12‑3    Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
12‑4    Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
 
Artikel 13  Gedeeltelijke levering.
Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten/goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel "Betaling".
 
Artikel 14  Levering en leveringstermijnen.
14‑1    De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever ElectricComfort schriftelijk in gebreke te stellen.
14‑2    Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen de af te leveren producten/goederen door ElectricComfort worden afgeleverd op het door de opdrachtgever opgegeven adres en plaats, zulks ter beoordeling van ElectricComfort.
14‑3    Opdrachtgever verplicht zich dat de toegang tot het terrein en/of ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken.
14‑4    De in‑ en uitladingen en het vervoer geschieden onder verantwoordelijkheid en voor rekening en risico van ElectricComfort.
14‑5    De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor ElectricComfort zijn om de producten/goederen te leveren.
 
Artikel 15  Risico-overgang.
Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de producten/goederen waarop de overeenkomst betrekking heeft, gaat over op opdrachtgever zodra de producten/goederen zich in de feitelijke macht van opdrachtgever bevinden dan wel, wanneer de producten/goederen aanwezig zijn op deze locatie.
 
Artikel 16  Vervoer.
De verzending geschiedt op de wijze als door ElectricComfort aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten alsmede de risico’s hieraan verbonden voor zijn rekening.
 
Artikel 17  Materialen.
17‑1    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen wordt van de materialen de normale handelskwaliteit geleverd.
17‑2    Producten/goederen die ElectricComfort tijdens de werkzaamheden dient te verwijderen kunnen desgewenst aan hem toevallen, eventueel onder gehoudenheid tot billijke vergoeding.
17‑3    Geringe afwijking in kwaliteit, kleur enz. geven geen reden tot afkeuring.
17‑4    Ondergeschikte veranderingen zoals kleine modelveranderingen van of aan de door ElectricComfortdoorgeleverde materialen geven geen reden tot afkeuring.
 
Artikel 18  Wijziging van de opdracht.
18‑1    Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
18‑2    Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ElectricComfort ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.
18‑3    Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door ElectricComfort wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.
 
Artikel 19  Annuleren.
19‑1    Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ElectricComfort reeds gemaakte kosten inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens ElectricComfort gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan ElectricComfort als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart ElectricComfort tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
19‑2    Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ElectricComfort zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 20  Reclame.
20‑1    Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, ElectricComfort terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
20‑2    Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering ElectricComfort schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
20‑3    ElectricComfort dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
20‑4    Indien de reclame naar het oordeel van ElectricComfort juist is, zal ElectricComfort hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de netto factuurwaarde van de geleverde producten/goederen, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen, zulks ter beoordeling van ElectricComfort.
 
Artikel 21  Garantie.
Voor verkochte en geleverde producten/goederen met fabriek‑ resp. importeurs‑ of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.
 
Artikel 22  Aansprakelijkheid.
22‑1    ElectricComfort is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
  1. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
  2. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 2. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
 3. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht;
 4. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
22‑2    ElectricComfort is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van ElectricComfort of van hen, die door ElectricComfort te werk zijn gesteld.
22‑3    ElectricComfort zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf‑ en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden tenzij sprake is van opzet dan wel grove schuld zijnerzijds.
22-4    De aansprakelijkheid van ElectricComfort, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de
door verzekering gedane uitkering.
22-5    Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ElectricComfortbeperkt tot maximaal de netto factuurwaarde.
22‑6    Voor zover in deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook jegens Electric Comfort in verband met de uitvoering van de opdracht, in ieder geval één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Voormelde vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever dienen binnen voormelde termijn schriftelijk aan Electric Comfort te zijn gemeld.
 
Artikel 23  Overmacht.
23‑1    Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van producten/goederen bij transport naar ElectricComfort of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van producten/goederen door leveranciers van ElectricComfort, ex‑ en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ElectricComfort, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ElectricComfort overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
23‑2    ElectricComfort is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
 
Artikel 24  Eigendomsvoorbehoud.
24‑1    Zolang ElectricComfort geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde producten/goederen, eigendom van ElectricComfort.
24‑2    ElectricComfort heeft tevens het recht deze producten/goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
24‑3    Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde producten/goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 
Artikel 25  Wanprestatie en ontbinding.
25‑1    Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ElectricComfort ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
25‑2    Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
 1. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. ElectricComfortheeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 2. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
 3. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
 4. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
25‑3    ElectricComfortis indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door ElectricComfort reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van ElectricComfort op vergoeding van kosten, schade en interesten.
 
Artikel 26  Betaling.
26‑1    Betaling(en) dienen te geschieden via iDEAL of contant bij aflevering na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
26‑2    Indien betaling(en) op rekening wordt overeengekomen, dienen betaling(en) te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota.
26‑3    ElectricComfort is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.
26‑4    ElectricComfort is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II, voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar voor 1 juli 2012 in verzuim verkeert.  Voor vorderingen met de betaling waarvan de schuldenaar, zijnde een natuurlijk persoon, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, na 1 juli 2012 in verzuim verkeert gelden de wettelijke tarieven.
Voor overige vorderingen geldt dat ElectricComfortgerechtigd is 15% incassokosten in rekening te brengen met een minimum van € 75,00 en een maximum van € 7.500,00.
 
Artikel 27  Toepasselijk recht.
Op alle door ElectricComfort gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 28  Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van ElectricComfort, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.
 
Artikel 29  Wijziging van de voorwaarden.
ElectricComfortis bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. ElectricComfort zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.
 | Meer

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.